nyheter
facebook
linkin

Mange vegrer seg for å kontakte advokat, grunnet kostnader knyttet til dette. Det er i den forbindelse viktig å være klar over at man kan ha forsikringer som helt eller delvis dekker advokatutgifter. De nærmere vilkårene for advokatbistand følger av kontrakten, se kontrakter og priser. I tillegg er vi medlem av Advokatforeningen, som har oppstilt veiledning for timeføring og mulighet til å klage på advokater. Se ww.advokatforeningen.no.

Advokaten skal informere deg om mulige dekningsordninger og eventuelt søke om dekning på dine vegner. Vi nevner her de vanligste dekningene av utgifter til juridisk bistand.

Erstatningssaker
Bilansvarsselskapet/yrkesskadeforsikringsselskapet plikter å dekke  "rimelige og nødvendige" utgifter til juridisk bistand. Hva som anses "rimelig og nødvendig" i denne sammenheng er det i praksis ulike oppfatninger, men som hovedregel dekkes dine utgifter. Vi må imidlertid informere om at det kan oppstå tvist om dette, og skadelidte er eventuelt ansvarlig for overskytende. Du kan også bli ansvarlig for advokatutgiften hvis det konkluderes med manglende årsakssammenheng.

Ved pasientskader dekkes normalt ikke advokatutgifter før Norsk Pasientskadeerstatning erkjenner ansvar for skaden. Ved utmåling av erstatning dekkes utgifter til advokat.  

Advokatutgifter i forbindelse med private og kollektive ulykkesforsikringer dekkes ikke av forsikringsselskapet. Med gått tid til dette arbeid vil derfor bli fakturer deg særskilt. Normalt sett vil dette arbeidet være begrenset til noen timer.

Bistand til deg, som eventuelt gjelder andre forhold enn erstatningssaken må du dekke selv hvis dette ikke er dekket av forsikringsavtaler du har.

Rettshjelpforsikring
De fleste har en rettshjelpsforsikring innebygget i sin bilforsikring, innbo- eller hjem-/ villaeierforsikring. Hvis saken omfattes av vilkår komme denne til anvendelse forutsatt at det har oppstått en tvist. Rettshjelpforsikringens dekningsomfang avhenger av vilkårene, men de fleste forsikringsselskap har satt et tak på kr. 100.000,- inkl mva, med en egenandel som må dekkes av deg. Rettshjelpforsikringen dekker ikke idømte saksomkostninger.

Rettshjelpforsikringen omfatter også utgifter til advokat etter at det offentliges klagemuligheter er uttømt, f. eks advokatutgifter ved å bringe Trygderettens kjennelse inn for Lagmannsretten, Pasientskadesaker som bringes inn for retten eller anke på endelig avslag fra UNE.

NAV og Kommunalerettigheter

Bistad til å sette frem et krav ovenfor NAV eller det Offentlige må du i utganspunktet selv dekke. Når man frem med en klage vil utgifter til advokat bli dekket etter forvaltningslovens regler.

Fri rettshjelp

Vi tar oppdrag for klienter som har rett til fri rettshjelp. Fri rettshjelp er advokatbistand som helt eller delvis dekkes av staten.

Fri rettshjelp kan gis innenfor områder som trygd/pensjon, familiesaker, erstatning for personskade, enkelte saker etter utlendingsloven, oppsigelse eller utkastelse av bolig og oppsigelse eller avskjed i arbeidsforhold. For å kunne ha rett til fri rettshjelp på disse områdene må du ha en inntekt og formue som ligger under visse grenser fastsatt av rettshjelpsloven. I slike saker dekkes advokatutgiftene av Staten ved Fylkesmannen eller retten.

Innenfor visse saksfelt kan du ha rett til fri rettshjelp uavhengig av din inntekt eller formue. Et eksempel på dette er voldsoffererstatning.

Inntektsgrensen er kr. 246.000,- for enslige og kr 369.000,- for ektefeller og andre som lever sammen og har felles økonomi. Formuesgrensen er på kr. 100 000,-. For vernepliktige i tjeneste gjelder egne grenser.

Fylkesmannen kan i enkelttilfeller dispensere fra de økonomiske grensene, men i praksis gis det sjelden dispensasjon for inntektsoverskridelser som er større enn kr. 15.000

Egenandeler skal betales i behovsprøvde saker, det vil si i saker der man kan få innvilget fri rettshjelp dersom man fyller lovens inntekts- og formuesgrenser. Egenandelen er for tiden ett rettsgebyr i saker med fritt rettsråd. I saker med fri sakførsel utgjør egenandelen 25 % av utgiftene, begrenset oppad til kr. 4.025.

Det betales ikke egenandel i saker der fri rettshjelp gis uten behovsprøving, og heller ikke for personer med årlig brutto inntekt under kr. 100 000,-.

Ta kontakt for en vurdering av om du har krav på fri rettshjelp eller se nærmere www.fylkesmannen.no