nyheter
facebook
linkin
Priser

Vårt salær beregnes på grunnlag av medgått tid, dersom ikke fastpris unntaksvis er avtalt. Dette innebærer at alt arbeid som utføres i saken vil faktureres, herunder telefonsamtaler som faktureres med min. 15 minutter.

Timeprisen vil være avhengig av advokatens spesialinnsikt og erfaring og prisen vil fremkomme av særskilt oppdragsbekreftelse.

fra kr. 1.600,- (med tillegg av mva ) til kr. 2.300,- (med tillegg av mva), pr. time for arbeid utført av advokat / partner

fra kr. 1.500,- (med tillegg av mva til kr. 2.100,- (med tillegg av mva ) pr. time for arbeid utført av advokatfullmektig

Direkte utlegg og omkostninger, herunder gebyr til det offentlige kommer i tillegg.

Dersom du har krav på fri rettshjelp vil salæret bli behandlet samsvarende med den til enhver tid offentlige salærsats (kr.975,- pr. time per 01.01.13). For øvrig vil utgifter til juridisk bistand i mange tilfeller kunne kreves dekket overfor forsikringsselskap. Se nærmere om dette under advokatutgifter.

Ytterligere informasjon om salærberegningen gis både av advokaten og fremkommer av kontrakten. I tillegg er det spesifisert grunnlag for faktura.

Advokatforeningen har i brosjyren \"Når du bruker advokat\" under avsnittet - Hva koster det å bruke advokat? - redegjort for hvordan advokatsalær beregnes.

Nærmere orientering om forutsetingene, våre betalingsrutiner etc. følger også av kontrakten som tilsendes etter at vi har påtatt oss oppdraget. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke har akseptert et oppdrag før eventuelt avtalt forskudd er innbetalt vår konto.