nyheter
facebook
linkin
Rettigheter under folketrygdloven er grunnleggende for egen forsørgelse. Det er ulike krav man kan fremsette ovenfor trygden, og hva du har krav på beror på hvilken fase etter sykdom, skade eller lyte du befinner deg i. Det som er viktig er at du oppsøker det lokale trygdekontor for å få avklart din mulighet for støtte, og for å igangsette trygdesaken.

Det er viktig at du forsøker å få kontakt med en egen saksbehandler på trygdekontoret. Du må be om et møte med vedkommende for å legge frem din sak for ham/henne. Saksbehandleren bør kunne gi deg en orientering om hvordan du skal forholde deg dersom medisinsk rehabilitering eller yrkesmessig attføring blir aktuelt. Trygdekontoret er pliktig til å orientere deg om dine rettigheter etter trygdelovgivningen. Erfaringsmessig har du mye å hente på å “stå på” overfor trygdemyndighetene. Du kan få ytterligere informasjon om trygdens stønadsmeny ved å innhente de brosjyrer trygdeetaten har utgitt om de forskjellige temaer.

Eksempler på stønader til livsopphold er:
 • Sykepenger
 • Stønad til yrkesrettet attføring
 • Rehabiliteringspenger
 • Midlertidig-/tidsbegrenset- eller varig uførepensjon
 • Omsorgslønn
 • Stønader til enslige forsørgere
 • Etterlattepensjon
 • Barnepensjon

I tillegg kan man ha krav på en rekke refusjoner og/eller tilrettelegging når man blir rammet av sykdom, skade eller lyte. Folketrygden kan gi stønad til:
 • Grunn- og hjelpestønad
 • Stønad til medisinske helsetjenester eks fysioterapi, kiropraktor, legebehandling og tannlegebehandling
 • Ytelser etter sosialhelsetjenesteloven eks bolig, omsorgslønn, institusjoner/heldøgns omsorgstjenester
 • Hjemmehjelp
 • Trygdebil

Vi yter også bistand ved tilbakekreving av utbetalte ytelser, samt samordning av regler ved pensjonsberegning.

Uansett om man blir rammet av sykdom eller en erstatningsbetinget skade er det like viktig å sørge for å få tilstått offentlig ytelse. Det er viktig å være oppmerksom på at det etter lovverket som regulerer erstatningsoppgjøret, skal gjøres fradrag erstatningen for de trygdeytelser du har krav på.

Dersom din skade er en yrkesskade, gjelder særlige regler både mht refusjon av utgifter som følge av yrkesskaden og beregning av rehabiliterings-, attførings- og uførepensjon. Krav om refusjon av utgiftene må fremsettes overfor trygdekontoret innen 6 måneder etter at den enkelt utgift har påløpt.

Det er også svært viktig å påklage et eventuelt avslag på ytelse fra folketrygden, hvis du mener avslaget ikke er korrekt. Siste ankeinstans er Trygderetten. Det er mulig å anke en kjennelse fra Trygderetten inn for Lagmannsretten.

Om trygdeytelser etter personskade – se også Trafikkskade/Yrkesskade


Sosialrett (ytelse fra sosialetaten)
I særlige tilfeller har mennesker rett på ytelse fra sosialkontoret. Vilkåret er at du ikke har mulighet til å forsørge deg selv, og er et supplement til plikten å selv sørge for eget livsopphold.

Hvis man eksempelvis får avslag på ytelser etter folketrygdloven kan man i en begrenset periode bli henvist til å søke om sosialhjelp. Dette gjelder også hvis man først får avslag og påklager vedtaket til øvrig forvaltningsinstans. Får man eventuelt senere medhold av ankeinstansen kan sosialetaten kreve refusjon for utbetalt støtte til samme formål og for samme periode som sosialytelsen er gitt for. Dette innebærer at sosialkontoret kan kreve refundert hele beløpet som eventuelt blir etterbetalt i trygdeytelse.

Et vedtak, enten innvilgelse eller avslag på sosialstønad, skal fattes som enkeltvedtak med eventuell ankemulighet. Dette gjelder også for refusjonskrav.