nyheter
facebook
linkin
De fleste har tegnet ulike private forsikringer. Eksempler på slike private personforsikringer er ulykkesforsikring, reiseforsikring, uføreforsikring, gjeldsforsikring, kredittkortforsikring og pensjonsforsikring. Det er viktig å være klar over at ulykkesforsikringen kommer til utbetaling i tillegg til utbetalingen fra det ansvarlige forsikringsselskapet.

I tillegg er mange dekket under forsikringer som arbeidsgiver har tegnet for sine ansatte. Slike forsikringer er for eksempel yrkesskadeforsikring, personalgaranti og gruppelivsforsikring.

Renter og meldefrister:
Det er viktig melde fra om skaden til forsikringsselskapet så snart som mulig. Dette er viktig fordi Forsikringsavtaleloven oppstiller en meldefrist som normalt begynner å løpe fra forsikringstilfellet inntreffer. I tillegg vil det løpe renter av forsikringsbeløpet fra to måneder etter at skaden ble sendt til forsikringsselskapet.

Se også under ”Erstatningsrett”