nyheter
facebook
linkin
Arbeidsrett er et kompleks fagområde, og man føler seg hjelpesløs når det oppstår konflikter med arbeidsgiver eller arbeidstaker. Konflikter kan enkelte ganger la seg løse ved konstruktiv bistand fra advokat. Andre ganger må saken bringes inn for rettssystemet. Omfanget og nødvendigheten av advokatbistand variere etter sakens kompleksitet. Både arbeidsgiver og arbeidstaker har rettigheter og pikter ovenfor hverandre, som er nærmer regulert av lovbestemmelser og tariffavtaler.

I de tilfeller det inntrer en personskade kan dette medføre at man ikke kommer helt eller delvis tilbake til arbeid. Det kan da være nødvendig med særskilt tilpassing hos arbeidsgiver. Dette kan både gjelde arbeidsoppgaver og arbeidstid. Arbeidsgiver har i utgangspunktet en plikt til å tilrettelegge for arbeidstakere ved sykdom eller skade. Samtidig har også det offentlige en plikt til å yte tilskudd og bistå med økonomiske midler til tilrettelegging av arbeidsplassen og/eller eks omskollering med kurs ol. I denne fasen kan det inntre problemstillinger som gjør det nødvendig med ekstern bistand av advokat. Andre ganger ønsker begge parter bistand fra advokat for å sikre rettigheter og plikter.

Vi bistår både arbeidstakere og arbeidsgivere eller begge parter hvis det er enighet og ønske om dette.