nyheter
facebook
linkin

Vi tar oppdrag på området utlendingsrett, og bistår klienter i forbindelse med blant annet:

 • Søknad om asyl
 • Søknad familiegjenforening
 • Søknad statsborgerskap
 • Klage på eventuell avslag fra UDI eller UNE
 • Klage på utvisningsvedtak

I disse sakene er det viktig å råde seg med advokat så tidlig som mulig i prosessen slik at din sak blir riktig belyst.

For nærmere informasjon, ta gjerne kontakt med Khuncha Hafid (Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.)

Arbeidsrett er et kompleks fagområde, og man føler seg hjelpesløs når det oppstår konflikter med arbeidsgiver eller arbeidstaker. Konflikter kan enkelte ganger la seg løse ved konstruktiv bistand fra advokat. Andre ganger må saken bringes inn for rettssystemet. Omfanget og nødvendigheten av advokatbistand variere etter sakens kompleksitet. Både arbeidsgiver og arbeidstaker har rettigheter og pikter ovenfor hverandre, som er nærmer regulert av lovbestemmelser og tariffavtaler.

I de tilfeller det inntrer en personskade kan dette medføre at man ikke kommer helt eller delvis tilbake til arbeid. Det kan da være nødvendig med særskilt tilpassing hos arbeidsgiver. Dette kan både gjelde arbeidsoppgaver og arbeidstid. Arbeidsgiver har i utgangspunktet en plikt til å tilrettelegge for arbeidstakere ved sykdom eller skade. Samtidig har også det offentlige en plikt til å yte tilskudd og bistå med økonomiske midler til tilrettelegging av arbeidsplassen og/eller eks omskollering med kurs ol. I denne fasen kan det inntre problemstillinger som gjør det nødvendig med ekstern bistand av advokat. Andre ganger ønsker begge parter bistand fra advokat for å sikre rettigheter og plikter.

Vi bistår både arbeidstakere og arbeidsgivere eller begge parter hvis det er enighet og ønske om dette.
Vi har lang erfaring som bistandsadvokat og er opptatt av at de som utsettes for en voldshandling skal ivaretas på best mulig måte og følges opp individuelt.

Hvis du blir utsatt for en straffbarhandling handling som eks

- seksuelt overgrep, herunder voldtekt, voldtektsforsøk, incest.

- vold i nære relasjoner (familievoldssaker)

- menneskehandel

- kjønnslemlestelse

- tvangsekteskap

- brudd på kontakt- og besøksforbud, eller rettsmøte om kontakt- og besøksforbud i eget hjem

- andre handlinger som har medført betydelig fysisk eller psykisk skade

Etterlatte foreldre der avdøde er under 18 år og død som følge av en straffbar handling har også krav på bistandsadvokat.

I andre tilfeller der en straffbar handling har medført døden kan bistandsadvokat oppnevnes for etterlatte når særlige forhold tilsier at det er behov for det

Retten kan også oppnevne bistandsadvokat der sakens art og alvor, hensynet til de berørte eller andre særlige forhold tilsier at det er behov for advokat

Krav på bistandsadvokat gjelder normalt ikke dersom det straffbare forholdet har funnet sted i utlandet, men man kan søke Fylkesmannen i Oslo under fri rettshjelp.

Oppnevning som bistandsadvokat innebærer at advokaten skal bistå med erstatningssaken enten dette er krav mot gjerningsmannen etter de sivilrettslige reglene eller krav om erstatning til Kontoret for Voldsoffererstatning, samt sørge for at offentligrettslige ytelser blir ivaretatt.

Man har rett til å bli bistått av advokat både ved anmeldelse, avhør og under etterforskingen. Videre har advokaten en plikt til å veilede og bistå i forbindelse med selv rettssaken. Advokaten skal også fremme krav om erstatning under rettssaken. Det samme gjelder bistand til å søke erstatning fra kontoret for voldsoffererstatning og utforme selve erstatningskravet.

Advokaten oppnevnes av retten og skal bistå offeret i forbindelse med straffesaken. Du må selv velge hvilken advokat du ønsker og gir deretter beskjed om dette til politiet eller oss. Det offentlige betaler for advokatutgiftene i forbindelse med straffesaken.
Rettigheter under folketrygdloven er grunnleggende for egen forsørgelse. Det er ulike krav man kan fremsette ovenfor trygden, og hva du har krav på beror på hvilken fase etter sykdom, skade eller lyte du befinner deg i. Det som er viktig er at du oppsøker det lokale trygdekontor for å få avklart din mulighet for støtte, og for å igangsette trygdesaken.

Det er viktig at du forsøker å få kontakt med en egen saksbehandler på trygdekontoret. Du må be om et møte med vedkommende for å legge frem din sak for ham/henne. Saksbehandleren bør kunne gi deg en orientering om hvordan du skal forholde deg dersom medisinsk rehabilitering eller yrkesmessig attføring blir aktuelt. Trygdekontoret er pliktig til å orientere deg om dine rettigheter etter trygdelovgivningen. Erfaringsmessig har du mye å hente på å “stå på” overfor trygdemyndighetene. Du kan få ytterligere informasjon om trygdens stønadsmeny ved å innhente de brosjyrer trygdeetaten har utgitt om de forskjellige temaer.

Eksempler på stønader til livsopphold er:
 • Sykepenger
 • Stønad til yrkesrettet attføring
 • Rehabiliteringspenger
 • Midlertidig-/tidsbegrenset- eller varig uførepensjon
 • Omsorgslønn
 • Stønader til enslige forsørgere
 • Etterlattepensjon
 • Barnepensjon

I tillegg kan man ha krav på en rekke refusjoner og/eller tilrettelegging når man blir rammet av sykdom, skade eller lyte. Folketrygden kan gi stønad til:
 • Grunn- og hjelpestønad
 • Stønad til medisinske helsetjenester eks fysioterapi, kiropraktor, legebehandling og tannlegebehandling
 • Ytelser etter sosialhelsetjenesteloven eks bolig, omsorgslønn, institusjoner/heldøgns omsorgstjenester
 • Hjemmehjelp
 • Trygdebil

Vi yter også bistand ved tilbakekreving av utbetalte ytelser, samt samordning av regler ved pensjonsberegning.

Uansett om man blir rammet av sykdom eller en erstatningsbetinget skade er det like viktig å sørge for å få tilstått offentlig ytelse. Det er viktig å være oppmerksom på at det etter lovverket som regulerer erstatningsoppgjøret, skal gjøres fradrag erstatningen for de trygdeytelser du har krav på.

Dersom din skade er en yrkesskade, gjelder særlige regler både mht refusjon av utgifter som følge av yrkesskaden og beregning av rehabiliterings-, attførings- og uførepensjon. Krav om refusjon av utgiftene må fremsettes overfor trygdekontoret innen 6 måneder etter at den enkelt utgift har påløpt.

Det er også svært viktig å påklage et eventuelt avslag på ytelse fra folketrygden, hvis du mener avslaget ikke er korrekt. Siste ankeinstans er Trygderetten. Det er mulig å anke en kjennelse fra Trygderetten inn for Lagmannsretten.

Om trygdeytelser etter personskade – se også Trafikkskade/Yrkesskade


Sosialrett (ytelse fra sosialetaten)
I særlige tilfeller har mennesker rett på ytelse fra sosialkontoret. Vilkåret er at du ikke har mulighet til å forsørge deg selv, og er et supplement til plikten å selv sørge for eget livsopphold.

Hvis man eksempelvis får avslag på ytelser etter folketrygdloven kan man i en begrenset periode bli henvist til å søke om sosialhjelp. Dette gjelder også hvis man først får avslag og påklager vedtaket til øvrig forvaltningsinstans. Får man eventuelt senere medhold av ankeinstansen kan sosialetaten kreve refusjon for utbetalt støtte til samme formål og for samme periode som sosialytelsen er gitt for. Dette innebærer at sosialkontoret kan kreve refundert hele beløpet som eventuelt blir etterbetalt i trygdeytelse.

Et vedtak, enten innvilgelse eller avslag på sosialstønad, skal fattes som enkeltvedtak med eventuell ankemulighet. Dette gjelder også for refusjonskrav. 
Til kontraktsretten hører alle de avtaler, små eller store, som inngås mellom personer eller selskaper. Uklare eller lite gjennomtenkte avtaler er en kilde til mange tvister. Den enigheten partene trodde forelå var kanskje uklar på felt som senere viste seg å ha betydning, og ofte er det heller ikke de samme personene som inngår en avtale som skal leve med den senere. Dette er særlig tydelig ved avtaler knyttet til eiendom eller arv. Ved å involvere en advokat i inngåelsesprosessen reduseres risikoen for tvister i fremtiden, og partene får større klarhet omkring alle sider av avtalen. Advokatfirmaet Indreiten bistår ved rådgivning omkring kontraktsrett, ved forhandlinger før inngåelse, standardkontrakter, utforming av særlig tilpassede kontrakter og som partsrepresentanter ved eventuelle tvister.
De fleste har tegnet ulike private forsikringer. Eksempler på slike private personforsikringer er ulykkesforsikring, reiseforsikring, uføreforsikring, gjeldsforsikring, kredittkortforsikring og pensjonsforsikring. Det er viktig å være klar over at ulykkesforsikringen kommer til utbetaling i tillegg til utbetalingen fra det ansvarlige forsikringsselskapet.

I tillegg er mange dekket under forsikringer som arbeidsgiver har tegnet for sine ansatte. Slike forsikringer er for eksempel yrkesskadeforsikring, personalgaranti og gruppelivsforsikring.

Renter og meldefrister:
Det er viktig melde fra om skaden til forsikringsselskapet så snart som mulig. Dette er viktig fordi Forsikringsavtaleloven oppstiller en meldefrist som normalt begynner å løpe fra forsikringstilfellet inntreffer. I tillegg vil det løpe renter av forsikringsbeløpet fra to måneder etter at skaden ble sendt til forsikringsselskapet.

Se også under ”Erstatningsrett”


Familie- og arverett er et område som kan involvere sterke følelser, uten at det gjør de rettslige problemstillingene mindre viktige. Advokatfirmaet Indreiten bistår i familie- og arvesaker, både forebyggende og etter at en eventuell konflikt har oppstått. I saker mellom familiemedlemmer tilstreber vi løsninger som partene kan leve med på sikt, og som kan bidra til å redusere grunnlaget for videre konflikt.

Dessverre kommer ikke partene alltid til enighet i arvesaker eller ved deling av bo. I tilfeller hvor partene ikke oppnår enighet kan vi bistå våre klienter i en rettslig prosess.

Vi kan bistå med:

Rådgivning omkring ektefellers og samboeres formuesforhold, herunder opprettelse av ektepakt eller inngåelse av samboeravtale

Skifteoppgjør mellom ektefeller

Skifte av dødsbo

Opprettelse av testament

Generasjonsskifte

Erstatningsrett
Advokatfirmaet Indreiten AS har i all hovedsak arbeidet med erstatningsrett i over 15 år og har dermed solid kompetanse innen dette fagområdet. Erstatnings-/ forsikringsrett omfatter bl.a de som utsettes for  trafikkulykker, yrkesskader, pasientskader, ulykkesskader, voldsoffererstatning samt erstatningsrettslige rettigheter under hovedtariffavtalen for statlige og kommunale ansatte.

Vi kan hjelpe deg med din erstatningssak enten det gjelder en personskade eller en tingskade.

Personskade
Har du vært utsatt for en trafikkskade, yrkesskade, pasientskade, ulykkesskade eller mener du har krav på voldsoffererstatning? 

Utgangspunktet etter norsk rett er at det kreves utaktsomhet fra skadevolders side før eventuelt erstatningsansvar pålegges. Unntak fra denne regelen finnes blant annet i Bilansvarsloven og Yrkesskadeforsikringsloven, der ansvaret er gjort uavhengig av skyld. 

For at vi skal kunne danne oss et bilde av personskaden, er det nødvendig å få en så fullstendig dokumentasjon som mulig. I den forbindelse vil det være nødvendig å innhente journaler, trygdedokumenter, ligningspapirer m.v.  Innhenting av medisinsk dokumentasjon bør skje under kontroll av oss. Du må derfor undertegne en fullmakt og en oppdragsfullmakt som han kan fremlegge ved behov.

Det er skadelidte som har bevisbyrden for at skaden og det økonomiske tapet har sin årsak i ulykken. Som grunnlag for det erstatningskravet som skal fremsettes, er det som regel nødvendig å innhente en vurdering fra en eller flere medisinske spesialist. Du må være forberedt på å møte til undersøkelse hos legen.

Valg av spesialist kan ha vesentlig betydning for utfallet av erstatningssaken, og valget bør derfor skje i samarbeid med advokaten. Det understrekes imidlertid at advokaten selvfølgelig ikke kan gi noen garanti for at de aktuelle medisinske spesialisters vurderinger og konklusjoner, og således ikke kan påta seg noe ansvar i den sammenheng. 
 
Spesialistvurdering av skaden innhentes normalt når det har gått to til tre år etter skadetilfellet. Normalt vil ikke en erstatningssak kunne avsluttes før tre til fire år etter skadedato. Dersom erstatningssaken går til domstolene, vil det kunne gå ytterligere to til fire år før saken kan bli endelig avgjort.

Vi nevner i det følgende kort hva som kan kreves dekket av  forsikringsselskapet, og ber deg kontakte oss hvis du ønsker ytterligere opplysninger om dette.

 1. Materielle skader, slik som skade på klær, gjenstander eller selve kjøretøyet 
 2. Utgifter som er direkte følge av personskaden, avgrenset til det som er rimelig og nødvendig, skal dekkes. Dette kan være utgifter til legebehandling, medikamenter, fysikalsk behandling, utgifter til hjelp i hjemmet og lignende. Under denne bestemmelsen dekkes også nødvendige utgifter til juridisk bistand. Utgiftene skal normalt dekkes fortløpende av forsikringsselskapet. I tillegg skal fremtidige utgifter dekkes. De fremtidige ekstrautgifter utbetales som en neddiskontert engangssum når erstatningssaken gjøres opp (oppgjørstidspunktet).
 3. Inntektstap som følge av skaden skal også erstattes. Vanligvis har skadelidte dekket sitt inntektstap gjennom folketrygden i ett år etter at ulykken har medført reduksjon i arbeidsevnen (sykepenger). Dog kan man lide tap ved at for eksempel overtidsgodtgjørelse ikke dekkes av sykepengene. Vedvarer arbeidsuførheten ut over ett år, må man søke sitt trygdekontor om arbeidsavklaringspenger og forsikringsselskapet må da gi kompensasjon for inntektsbortfall. 
  Differansen skal dekkes som et påført inntektsap for tidsrommet frem til oppgjørstidspunktet, og som et fremtidig inntektstap fra tiden fra oppgjørstidspunktet og frem til beregnet pensjonsalder. Påført inntektstap skal fortrinnsvis utbetales fortløpende. 
  Fremtidige inntektstap utbetales som en neddiskontert engangserstatning på erstatningssakens oppgjørstidspunkt.
   
  Tap av pensjon fra normal pensjonsalder som følge av tapte pensjonspoeng skal også erstattes, og de som ikke har fått mulighet til å opparbeide seg OTP kan ha et vesentlig tap av pensjon.
 4. Menerstatning I tillegg til ovennevnte erstatningsposter har skadelidte krav på erstatning for såkalt “ikke-økonomisk tap”. Det man her skal ha erstattet er ”tapt livsutfoldelse”. Denne erstatningen kalles menerstatning, og ytes kun dersom den skaderelaterte medisinske invaliditeten vurderes til minimum ca. 15%. 

  Se også under ”Forsikringsrett”