nyheter
facebook
linkin

Erstatningsrett
Advokatfirmaet Indreiten AS har i all hovedsak arbeidet med erstatningsrett i over 15 år og har dermed solid kompetanse innen dette fagområdet. Erstatnings-/ forsikringsrett omfatter bl.a de som utsettes for  trafikkulykker, yrkesskader, pasientskader, ulykkesskader, voldsoffererstatning samt erstatningsrettslige rettigheter under hovedtariffavtalen for statlige og kommunale ansatte.

Vi kan hjelpe deg med din erstatningssak enten det gjelder en personskade eller en tingskade.

Personskade
Har du vært utsatt for en trafikkskade, yrkesskade, pasientskade, ulykkesskade eller mener du har krav på voldsoffererstatning? 

Utgangspunktet etter norsk rett er at det kreves utaktsomhet fra skadevolders side før eventuelt erstatningsansvar pålegges. Unntak fra denne regelen finnes blant annet i Bilansvarsloven og Yrkesskadeforsikringsloven, der ansvaret er gjort uavhengig av skyld. 

For at vi skal kunne danne oss et bilde av personskaden, er det nødvendig å få en så fullstendig dokumentasjon som mulig. I den forbindelse vil det være nødvendig å innhente journaler, trygdedokumenter, ligningspapirer m.v.  Innhenting av medisinsk dokumentasjon bør skje under kontroll av oss. Du må derfor undertegne en fullmakt og en oppdragsfullmakt som han kan fremlegge ved behov.

Det er skadelidte som har bevisbyrden for at skaden og det økonomiske tapet har sin årsak i ulykken. Som grunnlag for det erstatningskravet som skal fremsettes, er det som regel nødvendig å innhente en vurdering fra en eller flere medisinske spesialist. Du må være forberedt på å møte til undersøkelse hos legen.

Valg av spesialist kan ha vesentlig betydning for utfallet av erstatningssaken, og valget bør derfor skje i samarbeid med advokaten. Det understrekes imidlertid at advokaten selvfølgelig ikke kan gi noen garanti for at de aktuelle medisinske spesialisters vurderinger og konklusjoner, og således ikke kan påta seg noe ansvar i den sammenheng. 
 
Spesialistvurdering av skaden innhentes normalt når det har gått to til tre år etter skadetilfellet. Normalt vil ikke en erstatningssak kunne avsluttes før tre til fire år etter skadedato. Dersom erstatningssaken går til domstolene, vil det kunne gå ytterligere to til fire år før saken kan bli endelig avgjort.

Vi nevner i det følgende kort hva som kan kreves dekket av  forsikringsselskapet, og ber deg kontakte oss hvis du ønsker ytterligere opplysninger om dette.

 1. Materielle skader, slik som skade på klær, gjenstander eller selve kjøretøyet 
 2. Utgifter som er direkte følge av personskaden, avgrenset til det som er rimelig og nødvendig, skal dekkes. Dette kan være utgifter til legebehandling, medikamenter, fysikalsk behandling, utgifter til hjelp i hjemmet og lignende. Under denne bestemmelsen dekkes også nødvendige utgifter til juridisk bistand. Utgiftene skal normalt dekkes fortløpende av forsikringsselskapet. I tillegg skal fremtidige utgifter dekkes. De fremtidige ekstrautgifter utbetales som en neddiskontert engangssum når erstatningssaken gjøres opp (oppgjørstidspunktet).
 3. Inntektstap som følge av skaden skal også erstattes. Vanligvis har skadelidte dekket sitt inntektstap gjennom folketrygden i ett år etter at ulykken har medført reduksjon i arbeidsevnen (sykepenger). Dog kan man lide tap ved at for eksempel overtidsgodtgjørelse ikke dekkes av sykepengene. Vedvarer arbeidsuførheten ut over ett år, må man søke sitt trygdekontor om arbeidsavklaringspenger og forsikringsselskapet må da gi kompensasjon for inntektsbortfall. 
  Differansen skal dekkes som et påført inntektsap for tidsrommet frem til oppgjørstidspunktet, og som et fremtidig inntektstap fra tiden fra oppgjørstidspunktet og frem til beregnet pensjonsalder. Påført inntektstap skal fortrinnsvis utbetales fortløpende. 
  Fremtidige inntektstap utbetales som en neddiskontert engangserstatning på erstatningssakens oppgjørstidspunkt.
   
  Tap av pensjon fra normal pensjonsalder som følge av tapte pensjonspoeng skal også erstattes, og de som ikke har fått mulighet til å opparbeide seg OTP kan ha et vesentlig tap av pensjon.
 4. Menerstatning I tillegg til ovennevnte erstatningsposter har skadelidte krav på erstatning for såkalt “ikke-økonomisk tap”. Det man her skal ha erstattet er ”tapt livsutfoldelse”. Denne erstatningen kalles menerstatning, og ytes kun dersom den skaderelaterte medisinske invaliditeten vurderes til minimum ca. 15%. 

  Se også under ”Forsikringsrett”